Algemene voorwaarden cursus/masterclass
 • De deelnemer schrijft zich in voor een cursus/masterclass door het invullen en verzenden van het aanmeldformulier. Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Na ontvangst van het inschrijfformulier, stuurt Expertisecentrum Ponto een bevestiging van inschrijving per e-mail naar deelnemer. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de cursus/masterclass, beschikbaarheid van cursuslocatie en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen.
 • Circa vier weken voor aanvang van de cursus/masterclass ontvangt de deelnemer bericht over doorgang van de cursus/masterclass met nadere informatie (indien van toepassing).
 • De factuur wordt naar het privé-adres van de deelnemer gestuurd tenzij op het inschrijfformulier anders is aangegeven. De deelnemer is verantwoordelijk voor de tijdige betaling. Indien de werkgever van de deelnemer de kosten van de cursus/masterclass voor haar rekening neemt, ontslaat dat de deelnemer niet van de verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling.
 • Expertisecentrum Ponto is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:
  • er naar het oordeel van Expertisecentrum Ponto onvoldoende inschrijvingen zijn voor een cursus/masterclass;
  • de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • Na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de deelnemer gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de deelnemer reeds is begonnen.
 • Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail.
 • Wanneer de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het betaalde bedrag, wordt het bedrag binnen 30 dagen teruggestort op de bankrekening waarmee betaald is.
 • Bij annulering tot 5 weken voor aanvang van de cursus/masterclass is de deelnemer aan Expertisecentrum Ponto € 35,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 5 weken voor het begin van de cursus/masterclass of tijdens de cursus/masterclass is de deelnemer de volledige prijs verschuldigd. Hoewel in beginsel voor de deelnemer voornoemd uitgangspunt bij annulering geldt, te weten dat de volledige kosten van de cursus/masterclass zijn verschuldigd, wordt van dat uitgangspunt afgeweken indien dat in de gegeven omstandigheden tot een onredelijke uitkomst leidt. In dat geval is de betreffende deelnemer een redelijke vergoeding verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door Expertisecentrum Ponto.
 • Indien de deelnemer annuleert binnen 5 weken voor het begin van de cursus/masterclass en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en Expertisecentrum Ponto hiervan uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de deelnemer aan Expertisecentrum Ponto €35,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Indien de deelnemer annuleert binnen 5 weken voor het begin van de cursus/masterclass en Expertisecentrum Ponto kan een vervanger van haar wachtlijst laten deelnemen die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, is de deelnemer aan Expertisecentrum Ponto €35,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Een door de deelnemer voorgedragen vervanger die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, heeft voorrang op een vervanger van de wachtlijst van Expertisecentrum Ponto, mits Expertisecentrum Ponto hiervan tijdig (uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum) op de hoogte is gesteld. Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling van Expertisecentrum Ponto. De toelatingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van Expertisecentrum Ponto.
 • Bij uitval van een docent, om wat voor reden dan ook, zal Expertisecentrum Ponto zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal Expertisecentrum Ponto zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen.
 • In dit geval heeft de deelnemer recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeien, zijn voor Expertisecentrum Ponto. Uitval van een docent alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de deelnemer.
 • In geval van overmacht van Expertisecentrum Ponto worden haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: overheidsmaatregelen, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, alsmede pandemieën en andere omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van medewerkers.
 • Indien de deelnemer een toets mist of een (deel van de) dag van de cursus/masterclass afwezig is en als gevolg daarvan die dag moet inhalen dan wel in plaats daarvan een vervangende opdracht moet maken, wordt er bovenop de gebruikelijke kosten van een eventuele extra cursusdag een additionele vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt minimaal € 75,- per in te halen cursusdag, dan wel per uit te voeren vervangende opdracht. Expertisecentrum Ponto heeft het recht een hogere vergoeding in rekening te brengen, als de kosten voor een extra cursusdag, dan wel een vervangende opdracht, in het voorkomende geval hoger zijn dan € 75,-. Expertisecentrum Ponto zal de deelnemer daarvan vooraf in kennis stellen.
 • Expertisecentrum Ponto factureert een maand voorafgaand aan de aanvangsdatum. Zij is tevens gerechtigd om periodiek te factureren. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • Het auteursrecht op de door Expertisecentrum Ponto uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij de Expertisecentrum Ponto, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Expertisecentrum Ponto zullen door de deelnemer geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.
 • Expertisecentrum Ponto is nimmer aansprakelijk voor schade welke de deelnemer lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Expertisecentrum Ponto of door haar ingeschakelde derden.
 • Expertisecentrum Ponto is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. De aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitgesloten.
 • Expertisecentrum Ponto hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een deelnemer ontevreden is over onze producten of diensten, kan contact worden opgenomen met de betreffende medewerker(s). Op alle met Expertisecentrum Ponto gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle informatie van de deelnemer die Expertisecentrum Ponto verneemt of observeert, is voor haar medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer dit heeft meegedeeld of als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

Laatste revisiedatum: 7 februari 2023.