Consultatie

Ponto biedt consultatie bij complexe casuïstiek.

U kunt Expertisecentrum Ponto consulteren voor cliëntgebonden vragen bij complexe casuïstiek of stagnerende onderwijs- en/of zorgtrajecten op het gebied van ernstige leerproblemen en verweven psychische problematiek. U kunt daarbij denken aan een eenmalig consult of aan een aantal overleggen, eventueel verspreid over een langere periode.

Voorbeelden van cliëntgebonden vragen
  • ‘Op de poli van ons academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie zien we een angstige jongen van 14 jaar met een geschiedenis van forse leerproblemen. Hij gaat inmiddels al enkele weken niet naar school. Hulp voor de leerproblemen is niet effectief gebleken en de leerproblemen worden nog onvoldoende begrepen. Daarnaast speelt er trauma en is mogelijk ook de gezinsdynamiek onderdeel van de problematiek. Binnenkort staat een MDO gepland met alle betrokken professionals en ouders. Kunnen jullie hieraan deelnemen om een bijdrage te leveren aan het ontwarren van deze diagnostische puzzel?’
  • ‘Volgende maand staat er een overleg gepland op een van de scholen binnen ons samenwerkingsverband over een meisje van 7 jaar. Er is sprake van meervoudige problematiek. We zien brede leerachterstanden en met name het rekenen komt niet op gang. Ze laat veel aandacht- en werkhoudingsproblemen zien en in het contact is ze claimend en snel gefrustreerd. Er is vorig jaar diagnostiek uitgevoerd, waarbij adhd is gesteld, maar de adviezen hebben nog onvoldoende verbetering gebracht in de situatie. De school heeft al veel RT en ondersteuning ingezet met weinig effect en ervaart handelingsverlegenheid. Vanuit het samenwerkingsverband zien we nog onvoldoende aanknopingspunten voor een gericht advies. Kan Ponto aansluiten bij dit overleg om ons hierbij te helpen?’
  • ‘In onze kleinschalige praktijk binnen de jeugd-ggz bieden we dyslexiebehandeling aan een 11-jarige jongen met autisme. De jongen ervaart veel stress bij lees- en spellingtaken en laat regressie zien in taakgedrag. Hij heeft een negatief zelfbeeld en depressieve klachten. Graag consulteren we Ponto met als doel om het vastgelopen behandeltraject weer vlot te trekken.’
Voor wie

Expertisecentrum Ponto biedt consultatie aan:

  • gedragsdeskundigen zoals GZ-psychologen, orthopedagoog-generalisten of kinder- en jeugdpsychologen, werkzaam binnen de specialistische jeugdhulp, kinder- en jeugdpsychiatrie, zelfstandige praktijken binnen de jeugd-ggz, samenwerkingsverbanden, zorg(advies)teams, sociale teams;
  • medisch specialisten, zoals huisartsen, kinderartsen of kinder- en jeugdpsychiaters werkzaam binnen zelfstandige praktijken, ziekenhuizen, (academische) behandelcentra, kinder- en jeugdpsychiatrie.

Wij werken bovenregionaal en zijn onafhankelijk in te huren.

Kosten

De kosten voor consultatie zijn € 60,- per 30 minuten (exclusief voor- en nabereidingstijd). Desgewenst kan vooraf een offerte opgesteld worden.

Contact

Heeft u als professional behoefte aan een gericht advies of intercollegiaal overleg? Neem dan contact met ons op. Consultatie kan op locatie plaatsvinden of via beeldbellen, telefoon of e-mail.
Let op: bij cliëntgebonden consultatie is een door de wettelijke vertegenwoordiger(s) ondertekende toestemmingsverklaring vereist.