Geïntegreerde en specialistische zorg

Classificaties en richtlijnen

Een classificatie, zoals bijvoorbeeld dyslexie of adhd, helpt in het maatschappelijk verkeer bij de communicatie over de ernst en hardnekkigheid van een specifiek cluster van klachten. Ook geeft een classificatie soms recht op bepaalde financiële vergoedingen of faciliteiten.

In Nederland bieden de protocollen en richtlijnen voor jeugdhulp houvast voor gedragsdeskundigen bij de aanpak van met name enkelvoudige classificaties of problematiek. Zo zijn er protocollen voor diagnostiek en behandeling bij dyslexie en dyscalculie. Ook zijn er richtlijnen en protocollen bij psychische en psychosociale problematiek, bijvoorbeeld op het gebied van ad(h)d, autisme, taalproblemen, angst, depressie, trauma en gehechtheidsproblematiek. Alle beschikbare richtlijnen zijn te vinden via www.richtlijnenjeugdhulp.nl en www.nji.nl/richtlijnen.

Van richtlijn naar maatwerk

Als er bij kinderen/jeugdigen sprake is van ernstige en complexe leerproblemen in combinatie met verweven psychische problematiek én er sprake is van lijdensdruk én de reguliere hulp onvoldoende effectief is, dan is meer geïntegreerde en specialistische zorg geïndiceerd. Classificaties alleen bieden dan een te smalle basis voor de inrichting van een diagnostiek- of behandeltraject. De richtlijnen en protocollen voor de jeugdhulp bieden wel houvast, maar doen onvoldoende recht aan het complexe samenspel van factoren waarvan bij deze kinderen/jeugdigen en hun systeem sprake is. De verschillende problemen kunnen elkaar uitlokken, versterken en in stand houden. Voor adequate hulp aan deze kinderen/jongeren en hun systeem is het essentieel te starten vanuit een breed ontwikkelingsgericht perspectief en altijd alle problemen in samenhang te onderzoeken. Dit betekent dat zowel in de diagnostiek als in de behandeling maatwerk nodig is om een stagnerend leerproces en het psychisch functioneren van het kind/de jeugdige weer op gang te helpen.

Expertisecentrum Ponto

Ponto is een landelijk expertisecentrum gericht op het verbeteren van de zorg binnen de jeugd ggz aan kinderen/jeugdigen met ernstige leerproblemen in combinatie met verweven psychische problematiek, zoals angst- en stemmingsklachten, autisme of ad(h)d. Veelal zijn gedragsdeskundigen gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van ófwel leerproblematiek ófwel psychische problematiek. De medewerkers van Expertisecentrum Ponto daarentegen zijn werkzaam op beide gebieden en richten zich in het bijzonder op de verwevenheid tussen de leerproblemen en psychische problematiek, zowel binnen hun klinisch werk binnen de jeugd ggz als binnen het wetenschappelijk werkveld. Zij hebben specifieke ervaring met het vormgeven en uitvoeren van maatwerktrajecten in de diagnostiek en behandeling van kinderen met complexe dubbelproblematiek.